Privacy

Strukton Infratechnieken respecteert de privacy van jou als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring
Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van jou te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Strukton Infratechnieken respecteert de privacy van jou als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website Strukton Infratechnieken. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
Strukton Infratechnieken verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Strukton Infratechnieken verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:

• om je te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
• jou te informeren over wijziging van onze diensten en producten
• het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder aan klanten
• jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Strukton Infratechnieken bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. Strukton Infratechnieken treft voortdurend passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt jouw e-mailadres niet aan derden verstrekt.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Strukton Infratechnieken. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.